امروز: جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 05 مارس 2021

آگهی مناقصه مرحله اول

سه شنبه, 21 فروردين 1397 04:57 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

 

شهرداری بناب به استناد بند 20 صورتجلسه مورخه 96/12/27 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 97 زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر، آماده ستزی برای آسفالت را از طریق آگهی مناقصه عمومی به صورت دستمزدی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/02/02 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 97/02/02 راس ساعت 16 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

مدت انجام پروزه

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبلغ مناقصه( ریال)

محل اجرا

عنوان مناقصه

ردیف

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

75000000

1500000000

سطح شهر بناب

زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر،آماده سازی برای آسفالت

1

1- کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه وعقدقرارداد مسترد نخواهد شدو هرگاه حاضر بهانعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم، مدارک ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/01/23

خ ش: 97/01/16                   

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

1532 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 26 مهر 1397 04:27

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید