امروز: شنبه 27 دی 1399 برابر با 16 ژانویه 2021

طی حکمی از سوی مسعودبرزگر جلالی شهردار بناب، نادرداوودی به معاونت اداری – مالی شهرداری بناب منصوب شد

چهارشنبه, 19 شهریور 1393 03:38 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(1 رای)

 مسعود برزگر جلالی شهردار بناب درآیین معارفه معاون جدید اداریمالی شهرداری بناب و تودیع آقایمالک فردوسی معاونت اداری – مالیقبلی شهرداری که با حفظ سمت مدیرعاملی سازمان اتوبوس رانی  ومدیریت حمل و نقل بار و مسافرشهرستان بناب،از زمان انتخاب آقایبرزگر جلالی به سمت شهرداربناب،در این پست نیز خدمت می کردبا بیان این نکته که ، با توجه بهاین که  تصمیم بر این شده بودمعاونت اداری – مالی شهرداری رایک نفر عهده دار شود و مدیر عاملیسازمان اتوبوس رانی  و مدیریت حملو نقل بار و مسافر شهرستان بناب رایک فرد دیگر،لذا با طرح این تصمیمآقای  فردوسی خودشان خواستار شدند بهسمت قبلی خویش برگردند که ما پس ازبررسی جوانب امر و با اعتقاد براینکه هریک از کارکنان شهرداریبناب توان اداره یک نهاد و یاسازمان را تا سطح شهردار شدن دارندآقای داوودی را به عنوان معاونتاداری – مالی شهرداری بناب در نظرگرفتیم ، بیان داشت:شهرداریها باتوجه به وظایفی که بر عهده شاننهاده شده از منظر خدمات رسانی واجتماعی نقش بسزایی دارند و خدمت 23ساله اینجانب در این نهاد مردمی ووزارت کشور برایم ثابت کرده که صرفوقت در اینگونه سازمان ها کمتر ازعبادت نیست و ارج و قرب بالایی درنزد پروردگار متعال  دارد.شهردار بناب در قسمتی ازسخنان خود با مورد خطاب قرار دادنمعاونت ها،مدیران و مسئولینواحدهای شهرداری،ضمن اشاره به شعرمشهور( عبادت بجز خدمت خلق نیست(متذکر شد: تمامی تلاشهای ما خدمتبه عموم است و ما وظیفه داریم درجهت تامین آسایش عموم شهروندانعزیز بصورت شبانه روز کار کنیم وباید بدانیم که خدمت کردن به مفهومپشت میز نشینی نیست ، خدمت مطالبهغیر طلب است ، یعنی ما کاری را قبلاز آنکه از ما طلب و تقاضا نمایند  باید انجام دهیم از کسی دلجوییکنیم،به نیازمندی کمک برسانیم پیشاز آنکه تقاضایی صورت بگیرد. اینلطف خداوند است که سعادت کاردر شهرداری نصیب حالمان شده کهبجای عافیت طلبی خدمت رسانی میکنیم که این خدمت اگر صادقانه وکارساز باشد دعای خیر بندگان خدارا که در آموزه های دینی ما ازجایگاه والایی برخوردار است در پیخواهد داشت .کار کردن در اینجا یکنعمت است که اگر این نعمت به درستیو با خدماتی با کیفیت برای راحتیعموم ، مورد استفاده قرا بگیرد بهفرصتی طلایی تبدیل می شود که اینفرصت طلایی همان کسب جایگاه والایاجتماعی در ذهن و دل عامه مردم استکه کیفیت بالای کارتان باعث خواهدشد در نگرش عمومی جایگاه والاییبدست بیاورید برزگر جلالی درادامه گفته های خود با اشاره به  مخاطرات مسئولیت پذیری خاطر نشانشد: کارهای بزرگ،خطرهای بزرگی بههمراه دارند و ما نباید به دلیلترس از پیشامدها و پیامدها  ازقبول مسئولیت شانه خالی کنیمخطرات زود گذر هستند و اگر اینسختی ها و خطرات به خاطر به خدمتخداوند و بندگان او باشد لذت بخشاست و حلاوتی خاص دارد و اما درخصوص انتصاباتی که صورت می پذیردباید بگویم: اینگونه انتصابات درشهرداریها خیلی مهم است باعث میشود پرسل تعالی پیدا بکنند وخودشان را ارتقا دهند و به سطحعالی مسئولیت پذیری برسند کهامیدواریم روزی همه شما همکارانعزیز را در سطوح عالی مدیریتیببینیم. شهردار بناب  در خاتمه سخنان خود ضمن قدردانیاز آقای مالک فردوسی و اظهار رضایتمندی ، از همکاری سازنده ایشان درسمت معاونت اداری – مالی شهرداریقدردانی نموده و از معاونین ،مدیران و مسئولین واحدهای حاضر درجلسه خواست ضمن همکاری تنگاتنگ باآقای داوودی حتما فضای اداریصمیمی حاضر را حفظ نموده و با مهر ورافتی که در شهرداری و بین پرسنلبوجود آمده در خدمات رسانی بهتر وبا کیفیت تر به شهروندان شریفبنابی گام بردارند. در ادامه گفتههای شهردار بناب،مالک فردوسی ضمنتشکر از حسن نیت شهردار محترم درطول چندین ماه گذشته از بابتواگذاری پست معاونت اداری ـ  مالی به ایشان، بیان داشت همکارانشهرداری همکارانی فعال هستند کهبی هیچ ادعایی تلاش می کنند که جادارد از خدمات شایسته تک تک عزیزانقدردانی نمایم،نادر داوودیمعاونت جدید اداری ـ مالی شهرداریبناب نیز ضمن قدردانی از اعتمادشهردار محترم نسبت به ایشان و حسننظر اعضای محترم شورای اسلامی شهربناب و جمیع پرسنل خدوم شهرداری،به سوابق 21 ساله خود در مجموعهشهرداری و پست های خرد و کلانی کهتا بحال عهده دار بوده اشاره نمودهگفت : امروز با قبول این سمت فقط بهاین می اندیشم که آیا خواهم توانستدر تحمل این مسئولیت سنگین گامبردارم که البته حضور  همکارانی صمیمی در بدنه اینسازمان و مجموعه شورای اسلامی شهرو در راس امور شهردار محترم بندهرا در تحمل و حل مشکلاتی که بالطبعپیش خواهد آمد امیدوار می سازد ونه تنها عامل امید ، دل گرمی وتلاشهای بی وقفه اینجانب بعد ازاین خواهد بود بلکه زمینه ای خواهدشد تا در جهت جلب رضایت شهروندانمحترم و تعالی سازمان به سمت افقتوسعه در بین شهرهای استان همگامبا تمامی عزیزان گام بردارم که درهمین راستا اینجانب به نوبه خود ازتمامی عزیزان انتظاری جز تعامل وخلوص نیت در امور و در مواجه باهمدیگر ندارم و از زحمات آقایفردوسی در طول چندین ماه گذشته  سپاسگزارم بعد از گفته های آقایداوودی آقای رحیم زاده عضو شورایاسلامی شهر بناب نیز به بر شمردنانتظارات اعضای شورای اسلامی شهراز شهرداری بناب پرداخته و گفت : انتظار اعضای شورا از شما چیزی جزتلاش و کار نیست شما پرسنل محترمشهرداری جایگاه اجتماعی  والاییدارید که با تلاش مضاعف تان میتوانید این جایگاه را والاتربنمایید مردم به شما نگرش خیلیخوبی دارند این نگرش را تقویت کنیدو در جهت سلامت عمومی،خدمت رسانی وتلاش بیشتر گام بردارید که اینهارمز موفقیت شما و مجموعه شهرداریاست.

در پایان این مراسم با تقدیم لوحسپاس به دست شهردار بناب از خدماتآقای فردوسی قدردانی و با اعطایحکم انتصاب آقای داوودی که در آنانجام اموراتی نظیر تعامل افزاییبین پرسنل،تسریع در عملیات عمرانیساختمان جدید هرداری، ارتقا سطحدانش عمومی و کارکنان، به روز سازیاطلاعات و آمار شهرداری،پیگیریکامل امور سرمایه گذاری ، تقویتسطح در آمدی، اعمال تدابیر تشویقیو...وارائه خدمات شایسته بهشهروندان و در نهایت ارتقاشهرداری به جایگاه اول انضباطاداری – مالی در بین شهرداری هایاستان که مورد انتظار شهردارمحترم از این انصاب بجا و شایستهبود  خاتمه یافت.

روابط عمومی شهرداری بناب

 

 

 

1334 بازدید آخرین بار تغییر یافته پنج شنبه, 03 مهر 1393 10:18

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید