امروز: سه شنبه 31 فروردين 1400 برابر با 20 آوریل 2021

مسئول خبر

مسئول خبر

imam

دوشنبه, 21 فروردين 1396 04:39

شهرداری بناب به استناد بند4صورتجلسه مورخه 95/08/15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 96 اجرای سنگ نمای دیوارها و کف محوطه عمارت شهرداری بناب را از طریق آگهی مناقصه بصورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه96/01/30 در سه پاکت شامل (الف- فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 96/01/30 رأس ساعت16 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

 

 ردیف  موضوع مناقصه  محل اجرا  مبلغ مناقصه(ریال) 5 درصد سپرده شرکت در مناقصه (ریال)
 1  اجرای سنگ نمای دیوارها،کف و اطراف فضای سبز محوطه  محوطه عمارت شهرداری بناب  1/500/000/000  75/000/000

 

1- کلیه کسورات قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

11- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/01/21

ح ش 96/1/14                                                                                                                                                  نادر داوودی- شهردار بناب

جمعه, 18 فروردين 1396 23:54

شهرداری بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 95/08/15 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 96 نسبت به خرید سنگ نمای دیوارها و کف محوطه عمارت شهرداری بناب از طریق آگهی مناقصه اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/01/30 در سه پاکت شامل( الف- فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 96/01/30 رأس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه( ریال)

مبلغ مناقصه (ریال)

متراژ تقریبی

موضوع مناقصه

ردیف

000/000/125

000/000/500/2

جمعا4750 مترمربع+ 430 متر طول سنگ قرنیز

خرید سنگ نمای دیوارها، کف و اطراف فضای سبز محوطه

1

1- کلیه کسورات قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

11- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

تاریخ انتشار  نوبت اول:  96/01/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/01/21

 خ ش : 96/01/14                                         

                                                                                                                                                                               نادر داوودی- شهردار بناب

شنبه, 19 فروردين 1396 23:21

شهرداری بناب به استناد بند2 صورتجلسه مورخه 95/12/17 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 96 اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر سطح شهر را از طریق آگهی مناقصه به صورت دستمزدی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 96/02/03 در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ب- اسناد مناقصه ج- پیشنهاد قیمت) به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 96/02/03 رأس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

مدت انجام پروژه

5درصد سپرده در مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

مبلغ مناقصه(ریال)

محل اجرا

عنوان مناقصه

4 ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

50/000/000

راه و باند پایه 5

1/000/000/000

سطح شهر بناب

اجرای آبرو و اصلاح ورودی معابر

1- کلیه کسورات قانونی اعم از (بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده به عهده پیمانکار می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هر گونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

11- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/01/23

خ ش:96/01/16

                                                                                                                                     نادر داوودی - شهردار بناب

 

سه شنبه, 22 فروردين 1396 00:03

بی شک ولادت سعادت بخش حضرت علی (ع) فصل روشنی در زندگی بشری است که پذیرفتگان ولایت اش سعادتمندی دنیا و عقبی را در کارنامه خویش دارند و به یقین نامگذاری این روز به عنوان (روز پدر) نشانه ای است روشن از علو جایگاه مردان و پدران در فلسفه هستی که با مورد توجه قرار دادن مراتب بالا ولادت مسعود حضرت امیرالمومنین (ع) را خدمت تمامی شیعیان جهان، هموطنان بزرگوار و شهروندان شریف بنابی تبریک عرض می نمایم.

 

نادر داوودی

شهردار بناب

سه شنبه, 15 فروردين 1396 14:26

روز سه شنبه 15 فروردین مراسم فرح بخش رهاسازی ماهی قرمز با حضور خانواده های محترم و فرهنگ دوست بنابی در محل پارک فدک برگزار شد.

همزمان با این مراسم، جوایز برندگان مسابقه عکس هفت سین که به ابتکار مدیریت محترم سایت خبری انعکاس و به همت عالی شهرداری بناب و اداره میراث فرهنگی شهرستان بناب برگزار شده بود اهدا گردید.

شهردار بناب طی این مراسم سخنان کوتاهی، با اشاره به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی و لزوم حرکت در این مسیر از حضور گرم شهروندان فرهنگ دوست در برنامه های فرهنگی شهرداری تقدیر و تشکر نمود.

 

 

 

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید