امروز: یکشنبه 05 بهمن 1399 برابر با 24 ژانویه 2021

بایگانی (920)

بایگانی

شنبه, 25 فروردين 1397 17:41

عملکرد معاونت عمران از مورخه 97/1/20 الی 97/1/23

نوشته شده توسط

عملکرد معاونت عمران از مورخه 97/1/20 الی 97/1/23 به شرح زیر می باشد.

1- اصلاح و مرمت قسمتهای تخریب شده دیوار ساحلی قوبی چای.

2- زیرسازی خیابان جدید الاحداث آب شمالی.

3- جمع آوری نخاله و آماده سازی بستر قوبی چای برای بتن ریزی و دیگر عملیات زیبا سازی.

4- تخریب و جمع آوری نخاله های ملک روبروی مسجد شیخ مناف.

5- شروع مسیرگشایی و احداث خیابان 20 متری کوی پاسگاه به کارگر شمالی.

6- زیرسازی و آماده سازی محوطه شهربازی برای آسفالت.

7- لوله گذاری فلزی در خیابان آب شمالی.

 

عملکرد معاونت خدمات شهری از تاریخ 97/1/21 الی 97/1/23 به شرح زیر می باشد.

1- اصلاح پل ورودی کوی سعدی.

2- اخطاریه بند 14 ماده 55 شهرداری.

3- رنگ آمیزی جدولهای بلوار رسالت.

4- ایجاد غرفه بازیافت پسماند های خشک در پارک فدک.

5- کاشت نهال در بلوارها.

6- مهار کردن آتش سوزی دریکی از گارزها  و مهار کردن آتش سوزی یک دستگاه پراید توسط ایستگاه مرکزی.

7- آموزش نکات ایمنی برای دانش آموزان و پخش پوسترهای تبلیغاتی ایمنی برای دانش آموزان.

8- تعمیر روشنایی میدان شهدا.

9- ترمیم و تعویض ترکیدگی لوله در بلوار رسالت.

10- نظافت سطح شهر توسط اکیپ تنظیف شهر.

دوشنبه, 20 فروردين 1397 20:55

آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول

نوشته شده توسط

شهرداری بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 96/12/27 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 97 اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهای سال 96 رشته راه و باند به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/02/02 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 97/02/02 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

 

ردیف

عنوان مناقضه

محل اجرا

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت مناقصه

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاری سطح شهر

سطح شهر

1600000000

راه و باند پایه 5

80000000

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

 

1- کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه وعقدقرارداد مسترد نخواهد شدو هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم، مدارک ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- مقدار 10 درصد پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/01/23

خ ش: 97/01/16                   

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

سه شنبه, 21 فروردين 1397 04:57

آگهی مناقصه مرحله اول

نوشته شده توسط

 

شهرداری بناب به استناد بند 20 صورتجلسه مورخه 96/12/27 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 97 زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر، آماده ستزی برای آسفالت را از طریق آگهی مناقصه عمومی به صورت دستمزدی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/02/02 به صورت سربسته در سه پاکت شامل: ( الف- فیش واریزی ، ب- اسناد مناقصه، ج- پیشنهادات رسیده روز یکشنبه مورخه 97/02/02 راس ساعت 16 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

مدت انجام پروزه

5 درصد سپرده شرکت در مناقصه(ریال)

مبلغ مناقصه( ریال)

محل اجرا

عنوان مناقصه

ردیف

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

75000000

1500000000

سطح شهر بناب

زیرسازی کوچه ها و نوارهای حفاری سطح شهر،آماده سازی برای آسفالت

1

1- کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه و مالیات) برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

3- متقاضیان می بایستی 5 درصد مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی بناب واریز و ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

4- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر برعهده برنده مناقصه می باشد.

5- سپرده نفرات اول و دوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه وعقدقرارداد مسترد نخواهد شدو هرگاه حاضر بهانعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول نخواهد شد.

7- به پیشنهادات قلم خورده و مبهم، مدارک ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده  نخواهد شد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10- برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید. در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

تاریخ انتشارنوبت اول: 97/01/16

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/01/23

خ ش: 97/01/16                   

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

صفحه12 از66

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید