امروز: جمعه 15 اسفند 1399 برابر با 05 مارس 2021

بایگانی (920)

بایگانی

شنبه, 05 اسفند 1396 19:15

آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول

نوشته شده توسط

شهرداری بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 96/09/08 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در ساختمان مرکزی رابرابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 در سه پاکت شامل:( الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده چ- پیشنهاد قیمت) بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. پیشنهادات رسیده روز چهارشنبه مورخه 96/12/16 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهند شد.

1- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد.

2- قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 7000000 ریال می باشد.

3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور را به شخص دیگری نخواهد داشت.

5- سپرده متقاضیان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف هریک از آنان به استناد ماده8 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی عقد قرارداد خواهد شد.

6- متقاضیان می بایستی مبلغ( 8000000 ریال) را بعنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7- پرداخت مبالغ کلیه کسور قانونی اعم از ( بیمه، دارایی، مالیات و ...) برعهده برنده مزایده می باشد.

8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9- پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

10- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11- در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل می گردد.

12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:96/11/30 نوبت چاپ دوم 96/12/07                                            

                                                                                                                                                                                                         نادر داوودی- شهردار بناب

صفحه14 از66

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید