چاپ این صفحه

آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم - میدان دواب

دوشنبه, 03 تیر 1398 08:58 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 98/03/19 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد میدان دوآب شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ  تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 راس ساعت 14 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه 

مبلغ  سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

میدان دوآب شهرداری بناب

14,000,000,000 ریال

900,000,000 ریال

یکسال شمسی

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)قیمت پایه اجاره سالیانه میدان دواب 14,000,000,000 ریال می باشد.

4)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده به شماره حساب 3100003221003 (حساب سپرده شهرداري) نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

5)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

6) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

7)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

8)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

9) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/28

نوبت چاپ دوم:98/04/04           

                                                                                                                                                                                                تیزپاز نیاری شهردار

رئیس اداره مالی و ذیحسابی : درخشان           مسئول املاک: مجتبی وقاری          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                         

 کارشناس حقوقی: فریدونیان                         کارشناس خدمات:صادقی                  امورقراردادها پیغامی 

385 بازدید
مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.

وب سایت: smartaddons.com