امروز: دوشنبه 22 مهر 1398 برابر با 14 اکتبر 2019

موضوعات داغ

معاونت خدمات شهری (68)

معاونت خدمات شهری

عادل محبعلی زاده

 سر پرست معاونت خدمات شهري
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 به استناد بند 6 مصوبه  مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه  انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 98/06/09 به صورت سربسته در سه پاک شامل (الف- فیش واریزی ب- اسناد مزایده-ج- پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت کنند. پیشنهادات رسیده روز شنبه مورخه 98/06/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداری باز و قرائت خواهد شد.موضوع مزایده: غرفه انتشارات ( انجام امورات چاپ، کپی و تایپ)/ آدرس: مقابل ساختمان مرکزی/ مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)  3/000/000 مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال) 5/000/000 

قوانین

1- کلیه هزینه های درج آگهی در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده می باشد
2- قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3/000/000 ریال است
3- شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مزکور به شخص دیگر را نخواهد داشت.
5-سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد خواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- متقاضیان می بایستی مبلغ (5/000/000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداری نزد بانک ملی با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نماید.
7- پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه، دارایی، مالیات و ...) بر عهده برنده مزایده است.
8- رعایت قانون منع مداخله کارکنان الزامی می باشد.
9- پس از اتمام مهلت مقرره هیچ گونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد
10- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- در صورت مشاهده هر گونه تبانی مزایده باطل اعلام میگردد.
12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 98/03/19 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد میدان دوآب شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ  تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 راس ساعت 14 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه 

مبلغ  سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

میدان دوآب شهرداری بناب

14,000,000,000 ریال

900,000,000 ریال

یکسال شمسی

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)قیمت پایه اجاره سالیانه میدان دواب 14,000,000,000 ریال می باشد.

4)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده به شماره حساب 3100003221003 (حساب سپرده شهرداري) نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

5)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

6) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

7)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

8)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

9) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/28

نوبت چاپ دوم:98/04/04           

                                                                                                                                                                                                تیزپاز نیاری شهردار

رئیس اداره مالی و ذیحسابی : درخشان           مسئول املاک: مجتبی وقاری          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                         

 کارشناس حقوقی: فریدونیان                         کارشناس خدمات:صادقی                  امورقراردادها پیغامی 

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

نوع دستگاه

محل فعالیت

مبلغ اجاره ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه خواربارفروشی شماره 1

میدان امام علی(ع)(ضلع شرقی میدان)

42،000،000

یکسال شمسی

40،000،000 ریال

2

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 1

38،000،000

یکسال شمسی

35،000،000 ریال

3

غرفه خواربارفروشی شماره 3

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 2

33،000،000

یکسال شمسی

30،000،000 ریال

4

غرفه خواربارفروشی

میدان امام علی(ع)(ضلع غربی میدان) جنب امور آب

25،000،000

یکسال شمسی

25،000،000 ریال

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را برابر جدول فوق به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7) به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/22

نوبت چاپ دوم:98/03/29            

                                   تیزپاز نیاری- شهردار

   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان                                          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                        

      کارشناس حقوقی: فریدونیان                       کارشناس خدمات:صادقی                           امورقراردادها

به دنبال احداث گلخانه مکانیزه شهرداری در سال ۹۶ و بهره برداری از آن، با هدف تامین تمامی گل ها و درختچه های زینتی مورد نیاز سطح شهر، شهرداری بناب توانسته در این حوزه به خودکفایی برسد.
مهندس داداشوند مسؤل فضای سبز شهرداری بناب با بیان مطلب بالا، در ادامه گفته های خود افزود:
ما در سال ۹۶ با صرف هزینه ای بالغ بر ۳/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توانستیم با ارتقاء گلخانه سنتی شهرداری به سبک مکانیزه، برای تامین نیازهای گل و گیاه فضاهای سبز و پارکهای شهر که سالانه ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه تحمیل شهرداری می کرد گام های جدید و تاثیرگذاری را که می توانست این سازمان را به سمت و سوی خودکفایی هدایت نماید، برداریم که با احداث این گلخانه، واحد فضای سبز موفق شد ضمن بهره برداری از تجربیات کارشناسان مرتبط،در طی سال ۹۷ با بکارگیری ۳ نفر کارگر و یک نفر باغبان تعداد ۱۵۵۰۰۰ گلدان گل فصلی شامل: جعفری، ناز آفتابی، گازنیا، استئوسپروم، درخشنده، بنفشه، شب بو و ...را با ارزش ریالی ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ با صرفه جویی اقتصادی ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(ضمن کسر ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی هزینه شده برای خرید بذر، دستمزد کارگر و باغبان، هزینه آب، برق و گاز) تولید و مورد استفاده قرار دهد که در همین راستا، طبق قول مساعدی که به دستور شهردار محترم مبنی بر افزایش ۴ برابری تولیدات این گلخانه در سال ۹۸ داده ایم امیدواریم با تامین بذر مورد نیاز و کاشت به موقع آن تا پایان سال جاری بتوانیم در آینده نزدیک، با تولید مازاد بر نیاز شهرداری در این خصوص، تولیدات گل و گیاه خود را با قیمت مناسب در اختیار متقاضیان و شهروندان عزیز قرار دهیم.
 
 
 
 100034100037100036100035
 
 
 
 
به گزارش انعکاس بناب، عصر امروز جلسه گارگره مدیریت پسماند شهرستان بناب با حضور  مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی، فرماندار بناب، فرمانداران ملکان و عجب شیر و سایر مسئولان سه شهر بناب، ملکان و عجب شیر با هدف هماهنگی و تبادل افکار در خصوص مدیریت پسماند و جذب سرمایه گذار جهت احداث کارخانه بازیافت زباله منطقه ای در فرمانداری بناب برگزار شد.
 
امین رفیعی در ابتدای این جلسه پسماند تولید شده در سطح روستاها و شهرها را به عنوان چالش عمده محیط زیستی دانست و گفت: با توجه به تغییر سبک زندگی و تولید پسماند ها با شکل و شمایل جدید می بایست در این راستا با اجرای روش ها و تکنیک های جدید، مدیریت پسامند با هدف حفاظت از محیط زیست و سود آوری برای مردم انجام شود.
 
فرماندار بناب با تاکید بر اینکه مدیریت پسماند به صورت مجزا در تک به تک شهر ها و روستاها امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: امروز باید مدیریت پسماند به صورت منطقه ای و متمرکز انجام شود که از لحاظ زیست محیطی و اقتصادی بسیار مهم است.
 
وی در پایان با اشاره به اینکه روزانه ۸۰ تن پسماند در منطقه شهری و ۵۰ تن در سطح روستاها تولید می شود، گفت: برای ایجاد کارخانه پسماند و در نتیجه مدیریت آن این مقدار پسماند(۱۳۰تن) در یک شهرستان به صرفه نمی باشد فلذا این کار باید به صورت منطقه ای و متمرکز و با حجم بیشتر پسماند صورت بگیرد.
 
گفتنی است: قرار است در راستای مدیریت پسماند به صورت منطقه ای برای سه شهر عجب شیر ملکان و بناب یک کارخانه پسماند احداث شود که در این جلسه شهرستان بناب با توجه با موقیعت جغرافیایی و داشتن زیر ساخت های مناسب به عنوان میزبان احداث این کارخانه معرفی شد.
 
صفحه1 از5

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت