چاپ این صفحه

آگهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم - اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب

((آگهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 10 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب(بشرح جدول ذیل) را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء رشته راه و باند به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/16 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/16راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاری و اصلاح جوب

ضلع غربی خ امام (ره) و سطح شهر

3,500,000,000

راه و باند پایه 5

175,000,000 ریال

سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12)سایرشرایط و ضوابط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/03/03

نوبت چاپ دوم:98/04/06

                                                                                                                                                                   تیزپاز نیاری-شهردار

معاونت توسعه مدیریت و منابع: علی اصغری                                                معاونت عمران و شهرسازی: قلی پور

                          

رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان اصل                                                                                                               رئیس اداره فنی و عمران: کیانپور

کارشناس حقوقی: فریدونیان                                                                          امورقراردادها

193 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
کد خبر: 1837