امروز: جمعه 14 آذر 1399 برابر با 04 دسامبر 2020

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
آدرس وب سایت: http://smartaddons.com
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 08:16

((آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد موارد مندرج در جدول ذیل   در پارک های سطح شهر را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یک فصل کاری (از تاریخ تحویل لغایت مورخه 98/07/15) به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه98/03/07 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 98/03/07 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

ردیف

موضوع مزایده

نوع دستگاه بازی قابل نصب

آدرس

مبلغ پایه اجاره بها فصلی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ترامپولین

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

2

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قلعه بادی

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

3

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

استخر توپ

پارک بانوان

12،000،000 ریال

12،000،000 ریال

4

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

ترامپولین

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

5

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

قلعه بادی

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

6

اجاره فصلی زمین برای نصب دستگاه بازی

استخر توپ

پارک وحدت

20،000،000 ریال

20،000،000 ریال

7

اجاره فصلی

پیست اسکیت

پارک ملت

اجاره ماهیانه 3،000،000 ریال

3،000،000 ریال

8

غرفه اغذیه و جگرفروشی

-------

پارک ملت

25,000,000ریال

10,000,000 ریال

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت، در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت اول: 98/02/22

نوبت دوم: 98/02/29

                                                                                                                                                                           تیزپازنیاری- شهردار

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 03:29

((آگهی مزایده مرحله دوم نوبت اول اجاره استخر و سونای شهرداری بناب))

شهرداري بناب به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 97/11/14 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد استخر و سونای شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/03/08  بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/03/08  راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

موضوع مزایده

آدرس

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

مجموعه استخر و سونای شهرداری بناب

خیابان امام خمینی(ره)-بلوار لاله

2،400،000،000 ریال

300،000،000 ریال

یکسال شمسی

شرایط:

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و نیز ارزش افزوده به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/22

نوبت چاپ دوم: 98/02/29

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        تیزپاز نیاری شهردار

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 07:55

((آگهی مزایده واگذاری (اجاره) باشگاه ورزشی مرحله اول نوبت اول ))

شهرداري بناب به استناد بند 6 صورتجلسه مورخه 98/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد باشگاه (سالن) ورزشی شهرداری (سالن ورزشی کونگ فوتوآ فعلی) ( واقع در خیابان باهنر نرسیده به تقاطع میدان خشکبار ) را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/03/08  بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 98/03/08  راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

عنوان مزایده

آدرس محل

مدت اجاره

مبلغ پایه اجاره سالیانه

سپرده شرکت در مزایده

واگذاری (اجاره) باشگاه ورزشی

خیابان باهنر نرسیده به تقاطع میدان خشکبار

یکسال شمسی

200،000،000 ریال

15،000،000 ریال

 

 

 

 

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد.

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده(مندرج در جدول فوق) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/23

نوبت چاپ دوم: 98/02/30

تیزپاز نیاری-شهردار بناب

یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 10:46
 
 
به دنبال اقدام شهرداری بناب جهت حل مشکلات موجود در میدان معلم و تسریع در کارهای عمرانی آن، جدول گذاری حاشیه های کنار گذرها و زیر پل روگذر این میدان توسط شهرداری از اواخر سال ۹۷ شروع گردید که به گفته مهندس کیان پور، رئیس اداره عمران _ فنی شهرداری در ادامه اقدامات انجام یافته، مسیرهای عبوری دو طرف پل و زیر پل توسط عوامل این اداره، مورد شن ریزی، تسطیح و زیرسازی قرار گرفته و مقرر است عملیات آسفالت ریزی آن به زودی شروع گردد.
کیان پور در ادامه در خصوص آسفالت ریزی محلات سطح شهر بیان داشت: ما در حال حاضر تعداد ۷۵ مورد آسفالت ریزی محلی، که در طی سالیان گذشته خودیاری آسفالت را پرداخت نموده اند در برنامه کاری داریم که امیدواریم بتوانیم با در نظر گرفتن شرایط جوی و بارش های ناگهانی و اتفاقی فصلی، برابر نوبت بندی انجام یافته مورد آسفالت ریزی قرار دهیم.
 
 
اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بناب
 
100025100032
 
 
 
یکشنبه, 29 ارديبهشت 1398 10:29
شهرداری بناب با انگیزه زیباسازی فضاهای شهری و ایجاد محیطی جذاب، پروژه نقاشی دیوارهای سطح شهر را توسط پیمانکار بخش خصوصی در دست اجرا دارد و مصمم است دیوارهایی که در مسیرهای پرتردد شهر واقع شده و ظاهری ناشایست و نامناسب از لحاظ زیبایی دارند را با اجرای نقاشی های جذاب برگرفته از عناصر طبیعی و زندگی روزمره، شکلی دیگر ببخشد که این امر در حال حاضر توسط پیمانکار بخش خصوصی و نظارت واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری با عقد قراردادی بالغ بر ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال در دست اجرا بوده که شروع این قرداد با اجرای نقاشی دیواری خیابان آیت الله طالقانی استارت خورده و در دیگر نقاط شهر به تناسب مکانی مورد اجرا قرار خواهد گرفت.
 
 
 
اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری بناب

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید