امروز: جمعه 14 آذر 1399 برابر با 04 دسامبر 2020

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
آدرس وب سایت: http://smartaddons.com
دوشنبه, 09 ارديبهشت 1398 14:05
 
امروز دوشنبه 98.2.9 اردیبهشت سالروزتشکیل شوراها اسلامی شهروروستا. 
جهت ارائه گزارش عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر بناب دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر شهرداری و کار شناسان شهرداری بعد از ظهر امروز در مسجد انجمن برگزار شد 
 
 
IMG 20190429 233730 13999939995
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 03:02

((آگهی مناقصه مرحله اول نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 5 صورتجلسه مورخه 98/01/18 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 خرید و پخش آسفالت شهر بناب (برابر شرح جدول ذیل) را از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای رتبه 5 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد.     متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/02/24 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 98/02/24 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

خرید و پخش آسفالت

محلات هدف

25,000,000,000

راه و باند و فرودگاه پایه 5

250,000,000ریال

چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

2

خرید و پخش آسفالت

خیابانها و معابر عمومی سطح شهر

20,000,000,000

راه و باند و فرودگاه پایه 5

200,000,000ریال

چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

شرایط:

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را(برابر جدول فوق) به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12) سایرشرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/07

نوبت چاپ دوم:98/02/14

                                                                                                                                                                                      تیزپاز نیاری-شهردار

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 02:56

((آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 10 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب(بشرح جدول ذیل) را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء رشته راه و باند به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 98/02/25 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 98/02/25راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاری و اصلاح جوب

ضلع غربی خ امام (ره) و سطح شهر

3,500,000,000

راه و باند پایه 5

175,000,000 ریال

سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

2

جدول گذاری و اصلاح جوب

جاده قره چپق از کمربندی چمران و ضلع شرقی کمربندی چمران از تقاطع جاده قره چپق تا ورودی باقرآباد

2,500,000,000

راه و باند پایه 5

125,000,000 ریال

سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12)سایرشرایط و ضوابط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/08

نوبت چاپ دوم:98/02/15

                                                                                                                                                                   تیزپازنیاری-شهردار

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 02:51

((آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 11 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 اجرای پروژه دیوارکشی میدان دواب شهرداری را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء رشته ابنیه به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه98/02/25 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 98/02/25 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

دیوارکشی میدان دواب

میدان دواب

2,100,000,000

ابنیه پایه 5

105,000,000 ریال

سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

شرایط:

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12) سایرشرایط و ضوابط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/08

نوبت چاپ دوم:98/02/15

                                                                                                                                                       تیزپاز نیاری-شهردار

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 07:14

((آگهی مناقصه مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 12 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 حفظ و نگهداری حوزه شمالی سطح شهر بناب را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء سال 98 دفترچه پیمان احداث و نگهداری فضای سبز شهر بناب به شرکت های واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند     با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/02/24 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز سه شنبه مورخه 98/02/24 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

حفظ و نگهداری فضای سبز

حوزه شمالی سطح شهر

3,500,000,000

175,000,000 ریال

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

2

حفظ و نگهداری فضای سبز

حوزه جنوبی سطح شهر

3,000,000,000

150,000,000 ریال

شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده پیمانکار می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12)سایرشرایط و ضوابط در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/02/07

نوبت چاپ دوم:98/02/14

                                                                                                                                                   تیزپاز نیاری-شهردار

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 10:44
 
اداره فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب
یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 10:41
 هم زمان با ۹ اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و در جهت ارائه گزارش عملکرد دوره پنجم شورای اسلامی شهر بناب، برگزار می شود:
 
دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و کارشناسان شهرداری با اهالی شریف بناب
 
▪️زمان:
 
روز دوشنبه، ۹۸/۲/۹ ساعت ۱۶
 
مکان:
خیابان شهید باهنر، مسجد انجمن
 
اداره فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید