امروز: جمعه 14 آذر 1399 برابر با 04 دسامبر 2020

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

مسئول فنی پایگاه اطلاع رسانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
آدرس وب سایت: http://smartaddons.com

اجرای تک جدول وپی کنی بلوار رسالت در کمربندی رسالت روبه روی آغداش تا میدان معلم. پیشرفت فیزیکی 5۰/درصد توسط پیمانکار صحیح کاران پیشرو به طول حدوأ٣۰۰ متر طولی تا کنون صورت وضیعت موقت گزارش نشده است

 

 

اداره فرهنگی و رفاهی و روابط عمومی شهرداری بناب 

 

 

 

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 98/03/19 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد میدان دوآب شهرداری بناب را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ  تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضیان می توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز پنجشنبه مورخه 98/04/13 راس ساعت 14 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./

موضوع مزایده

مبلغ پایه اجاره بهای سالیانه 

مبلغ  سپرده شرکت در مزایده

مدت قرارداد

میدان دوآب شهرداری بناب

14,000,000,000 ریال

900,000,000 ریال

یکسال شمسی

1)پرداخت مبالغ كليه كسورات قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)قیمت پایه اجاره سالیانه میدان دواب 14,000,000,000 ریال می باشد.

4)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به عنوان سپرده به شماره حساب 3100003221003 (حساب سپرده شهرداري) نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

5)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

6) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

7)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

8)به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

9) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

10) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی ، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/28

نوبت چاپ دوم:98/04/04           

                                                                                                                                                                                                تیزپاز نیاری شهردار

رئیس اداره مالی و ذیحسابی : درخشان           مسئول املاک: مجتبی وقاری          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                         

 کارشناس حقوقی: فریدونیان                         کارشناس خدمات:صادقی                  امورقراردادها پیغامی 

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/28 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد غرفه های مشروحه ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

نوع دستگاه

محل فعالیت

مبلغ اجاره ماهیانه (ریال)

مدت اجاره

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

1

غرفه خواربارفروشی شماره 1

میدان امام علی(ع)(ضلع شرقی میدان)

42،000،000

یکسال شمسی

40،000،000 ریال

2

غرفه خواربارفروشی شماره 2

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 1

38،000،000

یکسال شمسی

35،000،000 ریال

3

غرفه خواربارفروشی شماره 3

میدان امام علی(ع) بعد از غرفه شماره 2

33،000،000

یکسال شمسی

30،000،000 ریال

4

غرفه خواربارفروشی

میدان امام علی(ع)(ضلع غربی میدان) جنب امور آب

25،000،000

یکسال شمسی

25،000،000 ریال

1)پرداخت مبالغ كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) به عهده مستاجر می باشد

2)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي مبلغ سپرده شرکت در مزایده را برابر جدول فوق به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

5) سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7) به پيشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9) برنده مزایده موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

10)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

11) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول:98/03/22

نوبت چاپ دوم:98/03/29            

                                   تیزپاز نیاری- شهردار

   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان                                          معاونت خدمات شهری: محبعلی زاده

                        

      کارشناس حقوقی: فریدونیان                       کارشناس خدمات:صادقی                           امورقراردادها

                      

((آگهی مزایده مرحله اول نوبت اول))

شهرداري بناب به استناد بند 6 مصوبه مورخه 97/09/27 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد غرفه انتشارات شهرداری واقع در مقابل ساختمان مرکزی را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی از تاریخ تحویل به مدت یکسال شمسی به اجاره واگذار نماید. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/09 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/09 راس ساعت 16 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد .%

ردیف

موضوع مزایده

آدرس محل

مبلغ پایه اجاره ماهیانه(ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

غرفه انتشارات(انجام امورات چاپ،کپی،تایپ و . . . )

مقابل ساختمان مرکزی

3،000،000

3،000،000

1)كليه هزينه هاي درج آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مزایده مي باشد.

2) قیمت مبنای اجاره ماهیانه مبلغ 3،000،000 ریال می باشد.

3)شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

4) برنده مزایده حق واگذاری غرفه انتشارات مذکور را به شخص دیگر نخواهد داشت.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6) متقاضيان مي بايستي مبلغ (3.000.000 ریال) را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي با اخذ فیش از امور مالی شهرداری واریز نموده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.

7)پرداخت کلیه کسور قانونی اعم از (بیمه،دارایی،مالیات و . . .) برعهده برنده مزایده می باشد.

8)رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)پس از اتمام مهلت مقرره هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.

10) به پيشنهادات مبهم ومخدوش و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

11)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مزایده باطل اعلام می گردد.

12) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/03/22

نوبت چاپ دوم: 98/03/29

                                                                                                    تیزپازنیاری- شهردار

رئیس اداره فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی: امامعلیزاده                   رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان

               

کارشناس حقوقی:فریدونیان                                                           امورقراردادها

((آگهی مناقصه مرحله دوم نوبت دوم))

شهرداري بناب به استناد بند 10 صورتجلسه مورخه 98/01/21 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 اجرای پروژه جدول گذاری سطح شهر بناب(بشرح جدول ذیل) را از طریق آگهی مناقصه براساس فهرست بهاء رشته راه و باند به شرکتهای واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/04/16 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 98/04/16راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف

عنوان مناقصه

محل اجراء

مبلغ مناقصه(ریال)

رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه

5% سپرده شرکت در مناقصه

مدت انجام پروژه

1

جدول گذاری و اصلاح جوب

ضلع غربی خ امام (ره) و سطح شهر

3,500,000,000

راه و باند پایه 5

175,000,000 ریال

سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد

1)كليه كسور قانوني اعم از (بیمه و مالیات) و غیره به عهده برنده مناقصه می باشد.

2)شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است .

3)متقاضيان مي بايستي 5% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده بحساب 3100003221003 شهرداري نزد بانك ملي شعبه مركزي بناب واریز و یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

4)كليه هزينه هاي چاپ آگهي در روزنامه و سطح شهر بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

5)سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

6)پس از اتمام مهلت مقرر هيچگونه تقاضایي مورد قبول واقع نخواهد شد .

7)به پيشنهادات قلم خورده ومبهم و فاقد سپرده و مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

8) رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات الزامی می باشد.

9)در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعلام می گردد.

10) مقدار 10% پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

11) برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت سپرده واریزی وی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.

12)سایرشرایط و ضوابط مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول: 98/03/03

نوبت چاپ دوم:98/04/06

                                                                                                                                                                   تیزپاز نیاری-شهردار

معاونت توسعه مدیریت و منابع: علی اصغری                                                معاونت عمران و شهرسازی: قلی پور

                          

رئیس اداره مالی و ذیحسابی: درخشان اصل                                                                                                               رئیس اداره فنی و عمران: کیانپور

کارشناس حقوقی: فریدونیان                                                                          امورقراردادها

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید