امروز: یکشنبه 05 بهمن 1399 برابر با 24 ژانویه 2021

بایگانی (920)

بایگانی

شنبه, 19 خرداد 1397 18:54

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری

نوشته شده توسط

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری  و در اجرای بند 4 به شماره دبیرخانه 97/3/3-6511 مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد جهت ساماندهی تمام نمایشگاههای اتومبیل در سطح شهر و برای احداث شهرک مجتمع نمایشگاههای اتومبیل مثل شهر ارومیه و از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای این پروزه ذیل به روش جذب سرمایه گذار اولیه اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که زمین مناسب (مساحت- موقعیت زمین) در اختیار داشته و توان مالی جهت خرید زمین این پروژه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بلاتر از خیابان امام(ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.

1- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است. 2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان وقت اداری (ساعت14/15) روز چهارشنبه مورخه 97/4/6 و محل اخذ اسناد فراوان و تسلیم پیشنهادات، دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- به پیشنهادات مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5- هزینه آگهی بر هده برنده خواهد شد. 6- زمان بازگشایی پاکتها در روز شنبه بتاریخ 97/4/9 راس ساعت 15 و با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری خواهد بود.

تاریخ چاپ: نوبت اول  روز یکشنبه 97/3/20 نوبت دوم: روز یکشنبه 97/3/27

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

روش مشارکت

مساحت زمین

آورده سرمایه گذار اولیه

آورده شهرداری

1

شناسایی افرادی که میتوانند با اعلام آمادگی،زمین این طرح بزرگ را تهیه نمایند. توضیحات بیشتر در اسناد فراخوان است.

سهم و درصدی

حداقل 5 هکتار

قیمت بروز کارشناسی زمین طرح

صدور مجوزات لازم و تغییر کاربری

                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                               نادر داوودی- شهردار بناب

شنبه, 19 خرداد 1397 06:56

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری

نوشته شده توسط

 

شهرداری بناب با ستناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری ودر اجرای بند 1 به شماره دبیرخانه 97/3/13-6511 مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای احداث پروزه ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نمایدلذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توانمالی و سرمایه جهت انجام پرژه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بلاتر از خیابان امام (ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.

1- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است. 2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک ، پایان وقت اداری (ساعت 14/15) روز چهارشنبه مورخه 97/4/6 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیکم پیشنهادات ، دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- هرگاه برندگان ا.ل و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد. 5- به پیشنهادات مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- هزینه آگهی بر عهده برنده خواهد بود. 7- زمان بازگشایی پاکتها در روز شنبه بتاریخ 97/4/9 راس ساعت 15 و با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری خواهد بود.

تاریخ چاپ: نوبت اول روز یکشنبه 97/3/20 نوبت دوم: روز یکشنبه 97/3/27

 

 

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

روش مشارکت

................

دوران مشارکت

جمع متراژ احداث

آورده سرمایه گذار (تقریبی)

سپرده فراخوان بر حسب مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری

1

 طراحی و احداث کافی شاپ شیک و مدرن برای استفاده در تمام فصول در پارک فدک مطابق مفادی که در اسناد فراخوانآمده است.

B.O.T

………….

14 سال

150 متر مربع

240 میلیون تومان

12 میلیون تومان

 

 

                                                                                                                                                                                                                  نادر داوودی - شهردار بناب

جمعه, 18 خرداد 1397 21:34

آگهی فراخوان عمومی مشارکت و سرمایه گذاری

نوشته شده توسط

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و در اجرای بند 3 به شماره دبیرخانه 97/3/13-6511 مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای احداث دو پروژه ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان مالی و سرمایه جهت انجام این پروژه را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بلاتر از خیبان امام(ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.

1- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است. 2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک ، تا پایان وقت اداری (ساعت 14/15) روز چهارشنبه مورخه 97/4/6 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات، دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- به پیشنهادات مبهم و ناقص ترتیب اثر دده نخواهد شد. 6- هزینه آگهی بر عهده برنده خواهد بود. 7- زمان باز گشایی پاکت ها روز شنبه بتاریخ 97/4/9 راس ساعت 15 با حضور اعضای هیات عالی سرمایه گذاری خواهد بود.

 تاریخ چا÷: نوبت اول روز یکشنبه 97/3/20    نوبت دوم: روز یکشنبه 97/3/27 

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

روش مشارکت

...................

دوران مشارکت

مساحت زمین

آورده سرمایه گذار

سپرده فراخوان

1

احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی در پارک فدک و توضیحات بیشتر در اسناد فراخوان

B.O.T

………….

7 سال

40*20 متر مربع

110 میلیون تومان

6 میلیون تومان

2

احداث میدان مینی فوتبال با چمن مصنوعی در پارک وحدت و توضیحات بیشتر در اسناد فراخوان

B.O.T

…………..

7 سال

40*20 متر مربع

110 میلیون تومان

6 میلیون تومان

 

 

                                                                                                                                                                                                             نادر داوودی - شهردار بناب

نوبت اول

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و در اجرای بند2 به شماره دبیرخانه 13-97/1/15 هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اجرای احداث پروژه ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان مالی و سرمایه جهت انجام و اجراتی پروژه را دارند، دعوت بعمل می آید جهتدریافت استاد سرمایه گذاری و اطلاعات وجزئیات بیشتربه مدیریت سرمایه گذاری واقع در بالاتر از خیابان امام (ره)- شهرداری مرکزی بناب مراجعه و با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاریتماس حاصل نمایند.

1-هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری ( ساعت 15/14) روز شنبه مورخه 97/3/29 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات دبیرخانه شهرداری خواهد بود. 3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قراردادنشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 5- به پیشنهادات مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- هزینه آگهی بر عهده برنده خواهد شد.

 

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

روش مشارکت

جمع کل متراژ

آورده سرمایه گذاری(تقریبی)

سپرده فراخوان

1

احداث بازارچه های محلی توسط سازه های پیش ساخته و شیک و مدرن مطابق نمونه های موجود در اسناد فراخوان در ده نقطه سطح شهر

B.O.T

550 متر مربع

650 میلیون تومان

32/5 میلیون تومان

 

2-تاریخ انتشار نوبت اول:97/3/12

3-تاریخ انتشارنوبت دوم: 97/3/19

خ ش 97/3/12

 

                         

                                                                                                                                                                      نادر داوودی- شهردار بناب

نوبت دوم

شهرداری بناب به استناد ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و در اجرای بندهای 2و4و5 به شماره دبیرخانه 4630-97/2/29 هیات عالی سرمایه گذاری در نظر دارد از طریق سرمایه گذاری مشارکتی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اجرای احداث پروزه های ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان مالی و سرمایه جهت انجام و اجرای پروژه های ذیل از طریق جذب سرمایه گذار اقدام نماید. لذا بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط که توان مالی و سرمایه جهت انجام و اجرای پروژه ها را دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد سرمایه گذاری و اطلاعات و جزئیات بیشتر به مدیریت سرمایه گذاری واقع در بالاتر از خیابان امام(ره) - شهرداری مرکزی بناب مراجعه و یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04137722010 مدیریت سرمایه گذاری تماس حاصل نمایند.

1-هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است. 2- تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک، پایان وقت اداری (ساعت14/15) روز شنبه مورخه 97/3/19 و محل اخذ اسناد فراخوان و تسلیم پیشنهادات ، دبیرخانه شهرداری خواهد بود.3- به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم فاخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 5- به پیشنهادهای مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 6- هزینه آگهی بر عهده برنده خواهد بود.

 

ردیف

نام فرصت سرمایه گذاری

آدرس محل پروژه

روش مشارکت

ارزش آورده سرمایه گذار

1

رفع نواقصات و سپس ایجاد رستوران سنتی در حمام حاج فتح ا...

کاملو

B.O.T

210 میلیون تومان

2

رفع نواقصات و توسعه و سپس احداث کافی شاپ سنتی

پارک سنجد

B.O.T

442 میلیون تومان

3

احداث ورزش زیپ لاین

پارک فدک

مشارکتی

160 میلیون تومان

 

 تلریخ انتشار نوبت اول:97/3/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/3/9

خ ش: 97/3/2 

                                                                                                                                                                                                        نادر داوودی- شهردار بناب

صفحه11 از66

آخرین اخبار

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت

گزارشات پر بازدید